Carbosorb

Registrační číslo49/ 010/69-S/CForma
Perorální prášek
Tableta
Cesta užitíPerorální podáníObal
Sáček
Blistr
Balení
25G
20
50
Síla
25G
320MG
DržitelIMUNA PHARM, a.s., Šarišské Michaľany SLOVENSKÁ REPUBLIKAVýrobceIMUNA PHARM, a.s., Šarišské MichaľanySLOVENSKÁ REPUBLIKA
VýdejVolně prodejné léčivé přípravkyDoping
Exspirace24 MATC Skupina
Aktivní uhlí
Léčivé látky
Aktivní uhlí
Pomocné látky
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls82356/2009


        PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

                     CARBOSORB
                     perorální prášek
                     (Carbo activatus)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte CARBOSORB užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-   Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-   Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-   Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů musíte se poradit s lékařem.
-   Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
   jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
   to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1.  Co je CARBOSORB a k čemu se používá
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CARBOSORB užívat
3.  Jak se CARBOSORB užívá
4.  Možné nežádoucí účinky
5   Jak CARBOSORB uchovávat
6.  Další informace

1.  CO JE CARBOSORB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CARBOSORB patří do skupiny léčivých přípravků obsahujících medicinální uhlí, které pohlcuje
plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí.

CARBOSORB je určen pro léčbu dospělých, mladistvých a dětí starších 3 let. Bez porady s lékařem
mohou přípravek krátkodobě (nejdéle 2 dny) užívat dospělí včetně těhotných a kojících žen
a mladiství u akutních průjmů způsobených dietní chybou, při výskytu méně závažných střevních
infekcí způsobených viry a baktériemi, při dráždivém tračníku, po poradě s lékařem u akutních
perorálních otrav toxickými látkami nebo předávkování perorálními léky. Dospělí, kteří trpí vředovým
zánětem tlustého střeva, zánětem sliznice žaludku a nadměrným rozkladem potravy ve střevě, nebo
průjmy vyvolanými v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka), mohou přípravek používat
pouze na doporučení lékaře. Přípravek se používá také u diagnostického vyšetření žlučníku a
žlučových cest.

Přípravek není určen pro děti do 3 let. Dětem od 3 let může být přípravek podáván pouze po
doporučení lékaře.


2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARBOSORB UŽÍVAT

Neužívejte CARBOSORB
- jestliže jste přecitlivělý na složku přípravku CARBOSORB
- při nepřítomnosti zvuků ve střevech (může být zvýšené riziko ucpání střev)
- přípravek by neměl být podáván, pokud je jisté, že byly požity leptavé látky (louhy a kyseliny),
                         1/3
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CARBOSORB je zapotřebí
Pokud trpíte:
-   vředovým zánětem tlustého střeva
-   zánětem sliznice žaludku
-   nadměrným rozkladem potravy ve střevě
-   průjmy vyvolané v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka)
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku
CARBOSORB s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku CARBOSORB a účinky jiných přípravků současně užívaných se mohou vzájemně
ovlivňovat.
CARBOSORB ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:
-   snižuje účinky antikoncepčních přípravků užívaných ústy a proto je třeba, aby se ženy
    v období užívání přípravku CARBOSORB pojistily i jinou formou antikoncepce.
-   snižuje vstřebávání a tím účinky jiných léčiv, proto musí být mezi užitím přípravku
    CARBOSORB a užíváním jiných léků dodržen interval alespoň dvou hodin.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, a to i o lécích, které jsou
dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku CARBOSORB s jídlem a pitím
Přípravek se užívá rozmíchán v sklenici vody.
Doporučuje se užívat přípravek CARBOSORB 2 hodiny po jídle anebo perorálním užití jiného léku.
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Užívaní přípravku CARBOSORB během těhotenství a kojení je možné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek CARBOSORB nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3.  JAK SE CARBOSORB UŽÍVA
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 2 dny. Doporučené dávky jsou následující.

Dospělí a mladiství:
Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá denní dávka užívaná k léčbě jsou 1 - 2 polévkové lžíce 3 - 4 krát
denně.

Děti od 3 let:
Přesné dávkovaní a délku léčby určí vždy lékař podle závažnosti onemocnění a věku dítěte.
Přípravek se užívá rozmíchán ve sklenici vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku CARBOSORB, než jste měl(a)
Předávkování může způsobit mechanickou zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost.
Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.
                         2/3
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CARBOSORB
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CARBOSORB nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Poruchy zažívací soustavy:
-   snížení vstřebávání a tím účinků současně podávaných perorálních léků,
-   černé zbarvení stolice, které může maskovat krvácení do trávicího ústrojí,
-   vyšší dávky můžou způsobit zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5.  JAK CARBOSORB UCHOVÁVAT
Uchovávat při teplotě do 25 °C.
Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte CARBOSORB po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6.   DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CARBOSORB obsahuje

Léčivou látkou je carbo activatus 25 g v jednom balení.
Přípravek neobsahuje další pomocné látky.

Jak přípravek CARBOSORB vypadá a co obsahuje toto balení
Perorální prášek - jemný černý prášek bez hrubších hrudkovitých částí, špatně rozpustný ve všech
obvyklých rozpouštědlech.

Balení obsahuje 1x25 g prášku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
IMUNA PHARM, a.s
Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
13.4. 2011
                         3/3

empty

Zatím nikdo nepřidal komentář, buďte první kdo se podělí o zkušenosti.