Diluran

Registrační číslo64/ 405/69-CForma
Tableta
Cesta užitíPerorální podáníObal
Blistr
Balení
20
Síla
250MG
DržitelZentiva, k.s., Praha ČESKÁ REPUBLIKAVýrobceZentiva, a.s., PrahaČESKÁ REPUBLIKA
VýdejNa lékařský předpisDopingDiuretika a ostatní maskovací látky (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.
Exspirace36 MATC Skupina
Acetazolamid
Léčivé látky
Acetazolamid
Pomocné látky
Monohydrát laktosy
Kukuřičný škrob
Želatina
Sacharosa
Mastek
Aluminium tristearát
Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ c)
sp.zn. sukls114509/2018
              Příbalová informace: informace pro uživatele

                    Diluran 250 mg tablety
                      acetazolamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-   Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-   Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
-   Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
   ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
-   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
   lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
   v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1.   Co je přípravek Diluran a k čemu se používá
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diluran užívat
3.   Jak se přípravek Diluran užívá
4.   Možné nežádoucí účinky
5.   Jak přípravek Diluran uchovávat
6.   Obsah balení a další informace


1.   Co je přípravek Diluran a k čemu se používá

Přípravek Diluran se používá k léčbě glaukomu - zeleného zákalu oka.
Přípravek Diluran účinkuje prostřednictvím inhibice (utlumení aktivity) enzymu v oku, která vede ke
snížení tvorby komorového moku, a tím ke snížení nitroočního tlaku.


2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diluran užívat

Neužívejte přípravek Diluran
-  jestliže jste alergický(á) na acetazolamid, sulfonamidy, nebo na kteroukoli další složku tohoto
   přípravku (uvedenou v bodě 6);
-  jestliže máte těžší poruchu jater, ledvin a nadledvin;
-  pokud jste těhotná;
-  pokud kojíte;
-  pokud trpíte stavy s nedostatkem sodíku a draslíku;
-  pokud trpíte hyperchloremickou acidózou (porucha vnitřního prostředí ve prospěch kyselin se
   zvýšenou koncentrací chloridů v séru);
-  pokud trpíte Addisonovou chorobou (nedostatečnost kůry nadledvin projevující se nedostatkem
   jejich hormonů, a to zejména glukokortikoidů) a selháním nadledvin;
-  pokud máte typ zeleného zákalu, který se nazývá chronický nekongestivní glaukom
   s uzavřeným úhlem (acetazolamid může zastřít zhoršení stavu).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Diluran se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
-   jestliže víte, že máte sklon k acidóze (porucha vnitřní rovnováhy ve prospěch kyselin);
-   jestliže trpíte cukrovkou;                                                   1
-   jestliže trpíte dýchacími problémy způsobenými neprůchodností nebo rozedmou plic
   (pulmonální obstrukcí či emfyzémem).

Při dlouhodobém podávání je třeba sledovat hladinu sodíku a draslíku v krvi a kontrolovat krevní
obraz.
Byly pozorovány případy akutního selhání ledvin (viz bod 4). U pacientů s chronickým selháním
ledvin je potřeba funkce ledvin monitorovat. U pacientů užívajících acetazolamid byl pozorován
oboustranný akutní glaukom s uzavřeným úhlem (oční onemocnění zvané zelený zákal) a/nebo
myopie (krátkozrakost). Příznaky zahrnují bolest očí se sníženou zrakovou ostrostí, vyžadují
okamžitou léčbu, protože mohou vést ke slepotě.
Při výskytu těchto příznaků má být léčba přípravkem Diluran ukončena a o dalším léčebném postupu
se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Diluran
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Diluran a jiných léků současně podávaných se mohou navzájem ovlivňovat.
Informujte svého lékaře o všech lécích, které v současné době užíváte, a to na lékařský předpis i bez
něj, a bez jeho vědomí žádné další léky neužívejte. Zejména neužívejte žádné léky obsahující kyselinu
acetylsalicylovou či jiné salicyláty, protože tato kombinace výrazně zvyšuje možnost vzniku
závažných nežádoucích účinků. Acetazolamid zvyšuje účinek chinidinu, nitrofurantoinu, amfetaminu,
efedrinu a tricyklických antidepresiv. Účinnost i nežádoucí účinky acetazolamidu zvyšují látky tlumící
centrální nervový systém, včetně alkoholu. Acetazolamid může zhoršit osteomalacii (onemocnění
kostí způsobené nedostatkem vitaminu D) vyvolanou léky užívanými proti křečím. Opatrnosti je také
potřeba při současném užívání valproátu (lék na epilepsii), který může vyvolat zvýšenou hladinu
amoniaku v krvi (viz bod 4).

Přípravek Diluran s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek se užívá při jídle, zapije se douškem tekutiny.
Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se nepodává v těhotenství. Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci
a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). Tuto
činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Přípravek Diluran obsahuje laktosu a sacharosu
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem,
než začnete tento přípravek užívat.


3.   Jak se přípravek Diluran užívá

Vždy užívejte přípravek Diluran přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování se pohybuje v rozmezí 1-4 tablety denně, při vyšším
dávkování rozděleno do 2–3 dílčích dávek. Dávkování neměňte bez porady s lékařem. Přípravek se
užívá při jídle, zapije se douškem tekutiny.
                                                   2
Jestliže jste užil(a) více přípravku Diluran, než jste měl(a)
Při předávkování se mohou vyskytnout poruchy elektrolytové rovnováhy, porucha vnitřního prostředí
ve prospěch kyselin, poruchy centrálního nervového systému. Při předávkování nebo náhodném požití
více tablet dítětem vyhledejte okamžitě lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diluran
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Diluran
Přípravek užívejte tak, jak Vám určil Váš lékař. Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte
doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe. Při předčasném ukončení léčby může
dojít k návratu Vašich obtíží.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4.   Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Diluran se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky. Četnost výskytu
těchto nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému: chudokrevnost z útlumu kostní dřeně, pokles počtu
až vymizení granulocytů, leukocytů (druhy bílých krvinek) v krvi, pokles počtu krevních destiček,
útlum kostní dřeně.
Poruchy imunitního systému: alergická reakce, která může být v některých případech provázena až
celkovým zčervenáním kůže (exfoliativní dermatitida).
Poruchy metabolismu a výživy: nízká hladina draslíku v krvi (pouze přechodně a nezávažného
stupně), porucha vnitřního prostředí ve prospěch kyselin (acidóza, většinou mírného stupně, výjimečně
závažnější u starších pacientů, pacientů s cukrovkou a poruchou ledvinných funkcí), zvýšená hladina
amoniaku v krvi u pacientů s epilepsií.
Psychiatrické poruchy: deprese, zvýšená bdělost, zmatenost, někdy spojená i s halucinacemi,
chuťové halucinace.
Poruchy nervového systému: ospalost, bolest hlavy, závratě, porucha hybnosti, brnění obličeje a
končetin (zejména při podávání vysokých dávek).
Poruchy oka: krátkozrakost (pouze přechodného charakteru), oboustranný akutní glaukom (zelený
zákal) s uzavřeným úhlem.
Poruchy ucha a labyrintu: ušní šelest, poruchy sluchu.
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: otok plic, který může nastat v důsledku alergické
reakce na léčivý přípravek.
Gastrointestinální poruchy: poruchy zažívacího ústrojí.
Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka, kožní reakce, kožní výsev drobných tečkovitých krvácení
(doprovází sníženou hladinu krevních destiček, důsledek poruchy srážlivosti), akutní generalizovaná
exantematózní pustulóza (kožní onemocnění s výskytem drobných puchýřků na různých místech těla).
Poruchy ledvin a močových cest: výskyt krystalků v moči, močové kameny, ledvinová kolika, zánět
ledvin, akutní selhání ledvin (projevující se snížením množství vylučované moči, otoky,
nevolností) nebo zhoršení předcházející chronické ledvinové nedostatečnosti.
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: únava, malátnost, horečka, žízeň.
                                                   3
Vyšetření: snížení tělesné hmotnosti.

Pokud se u Vás objeví závažná kožní reakce: červená, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a
puchýřky (exantematózní pustulóza), neprodleně kontaktujte lékaře. Frekvence těchto nežádoucích
účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Jak přípravek Diluran uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „EXP:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete nějaké změny ve vzhledu tablet (např. změna barvy).
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6.   Obsah balení a další informace

Co přípravek Diluran obsahuje
Léčivou látkou je acetazolamidum 250 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, sacharosa, mastek,
aluminium-tristearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ C).

Jak přípravek Diluran vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Diluran jsou téměř bílé až slabě nažloutlé kulaté tablety o průměru 12 mm se zkosenými
hranami, na jedné straně s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Velikost balení: 20 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 4. 2018
                                                  4

empty

Zatím nikdo nepřidal komentář, buďte první kdo se podělí o zkušenosti.