Fucidin h

Registrační číslo46/ 014/04-CForma
Krém
Cesta užitíKožní podáníObal
Tuba
Balení
15G
Síla
20MG/G+10MG/G
DržitelLEO Pharma A/S, Ballerup DÁNSKOVýrobceLEO Laboratories Ltd., DublinIRSKO
VýdejNa lékařský předpisDoping
Exspirace36 MATC Skupina
Hydrokortison a antibiotika
Léčivé látky
Hydrokortison acetát
Hemihydrát kyseliny fusidové
Pomocné látky
Kyselina fusidová
Butylhydroxyanisol
Cetylalkohol
Glycerol 85%
Tekutý parafin
Polysorbát 60
Kalium sorbát
Bílá vazelína
Čištěná voda
Sp.zn. sukls176511/2018

              Příbalová informace: informace pro pacienta

                       Fucidin H
                        krém
                acidum fusidicum/hydrocortisoni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-   Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-   Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
-   Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
   ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
-   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
   postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
   informaci. Viz bod 4.

 Co naleznete v této příbalové informaci
1.  Co je Fucidin H a k čemu se používá
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucidin H používat
3.  Jak se Fucidin H používá
4.  Možné nežádoucí účinky
5   Jak Fucidin H uchovávat
6.  Obsah balení a další informace

1.   Co je Fucidin H a k čemu se používá

Fucidin H se používá k léčbě infikovaných atopických dermatitid (alergická zánětlivá onemocnění
kůže, která jsou druhotně infikována bakteriemi).

Fucidin H obsahuje kyselinu fusidovou a hydrokortison. Kyselina fusidová je antibiotikum, které
zastavuje růst a množení mnohých bakterií. Hydrokortison je steroid, který potlačuje projevy zánětu,
tj. svědění a zarudnutí kůže.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucidin H používat

Nepoužívejte Fucidin H
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu fusidovou, hydrokortison nebo na kteroukoli další
  složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Jelikož Fucidin H obsahuje steroid, nepoužívejte jej při těchto stavech:
- nedostatečně léčené kožní infekce způsobené plísněmi, bakteriemi a viry (např. opar nebo plané
   neštovice)
- nedostatečně léčené kožní projevy tuberkulózy
- periorální dermatitida (červená vyrážka kolem rtů)
- růžovka (náhlé a přechodné anebo trvalé zčervenání kůže v obličeji)

Upozornění a opatření
Vyvarujte se dlouhodobého používání přípravku, zejména u kojenců a malých dětí.
Zvýšené opatrnosti je třeba při použití krému v okolí očí, protože může dojít k zvýšení nitroočního
tlaku a vzniku zeleného zákalu (glaukomu). Je třeba zabránit vniknutí přípravku do oka.
                       Stránka 1 z 4
 V závislosti na místě použití je vždy třeba brát v úvahu možnost vstřebání steroidu, které může vést k
 potlačení činnosti nadledvin, zvláště u dětí.
 Při dlouhodobé léčbě může dojít ke ztenčení kůže.
 Při dlouhodobé nebo opakované léčbě může dojít ke snížení účinku proti bakteriím (bakteriální
 rezistence). Proto je vhodné omezit léčbu na dobu maximálně 14 dní.
 Léčba přípravkem Fucidin H může být také spojena se zvýšenou náchylností k infekcím nebo se
 zhoršením stávající infekce.

Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

 Před použitím přípravku Fucidin H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 Děti a dospívající
 Fucidin H se má u dětí používat velmi opatrně, protože u nich může snadněji dojít
 k potlačení funkce nadledvin. Je třeba se vyvarovat použití vysokých dávek a dlouhodobé léčbě.
 Léčená místa se nesmí neprodyšně zakrývat (např. plenkami u kojenců).

 Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
 Žádné vzájemné působení přípravku Fucidin H s dalšími léčivými přípravky není známé, přesto bez
 porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné místně působící přípravky.

 Těhotenství, kojení a plodnost
 Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
 se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.
 Pokud kojíte, vyhněte se nanášení přípravku přímo na bradavky a do jejich těsného okolí.

 Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 Fucidin H nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 Fucidin H obsahuje butylhydroxyanisol, cetylalkohol a kalium-sorbát. Tyto pomocné látky
 mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Butylhydroxyanisol může
 způsobit také podráždění očí a sliznic.


 3.   Jak se Fucidin H používá
 Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
 se se svým lékařem.

 Fucidin H krém nanášejte na postižená místa na kůži 3krát denně po dobu nejvýše 2 týdnů. Fucidin H
 krém je určen pro dospělé, dospívající i děti.

 Jestliže jste použil(a) více přípravku Fucidin H, než jste měl(a)
 Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

 Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fucidin H
 Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
 Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


 4.   Možné nežádoucí účinky

 Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
 vyskytnout u každého.
                      Stránka 2 z 4
 U přípravku Fucidin H byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: Časté

 (postihují méně než 1 z 10 osob):
 - reakce v místě podání (svědění, pálení, podráždění)

 Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):
 - alergické reakce
 - kontaktní zánět kůže
 - ekzém (nebo zhoršení ekzému)
 - vyrážka

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
 - rozmazané vidění.

 Nežádoucí účinky způsobené kortikoidy mohou být následující:
 - potlačení funkce nadledvin
 - zvýšení nitroočního tlaku (po podání v okolí očí)
 - ztenčení kůže, pajizévky (strie)
 - rozšíření povrchových žilek (teleangiektazie)
 - zčervenání v oblasti nosu a tváří (rosacea)
 - červená vyrážka kolem rtů (periorální dermatitida)
 - zčervenání kůže způsobené zvýšením prokrvení (erytém)
 - nadměrné ochlupení, nadměrné pocení
 - zánět kůže (kontaktní nebo podobný akné)
 - vyblednutí barvy kůže (depigmentace)
 - menší krvácení do kůže (ekchymóza)

 Nežádoucí účinky u dětí:
 U dětí byly pozorovány podobné nežádoucí účinky jako u dospělých.

 Hlášení nežádoucích účinků
 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v
 případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí
 účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
 Státní ústav pro kontrolu léčiv
 Šrobárova 48
 100 41 Praha 10
 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
 přípravku.


 5.   Jak Fucidin H uchovávat

 Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
 Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců. Uchovávejte

 tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

 Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
                       Stránka 3 z 4
  vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
  lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
  prostředí.

  6.   Obsah balení a další informace

 Co přípravek Fucidin H obsahuje
 Léčivými látkami jsou acidum fusidicum 20 mg (ve formě acidum fusidicum hemihydricum 20,35
 mg), hydrocortisoni acetas 10 mg v jednom gramu krému.
- Pomocnými látkami jsou butylhydroxyanisol, cetylalkohol, glycerol 85%, tekutý parafin (obsahuje
 tokoferol-alfa), polysorbát 60, kalium-sorbát, bílá vazelína (obsahuje tokoferol- alfa), čištěná voda.

  Jak Fucidin H vypadá a co obsahuje toto balení
  Fucidin H je bílý krém. Je balen v zatavené hliníkové tubě s uzávěrem z polyethylenu a v
  krabičce.

  Velikost balení: 15 g

  Držitel rozhodnutí o registraci
  LEO Pharma A/S
  Industriparken 55
  DK-2750 Ballerup
  Dánsko

  Výrobce
  LEO Laboratories Ltd.
  285 Cashel Road,
  Crumlin, Dublin 12
  Irsko


  Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 8. 2018.
                        Stránka 4 z 4

empty

Zatím nikdo nepřidal komentář, buďte první kdo se podělí o zkušenosti.