Hydrocortison léčiva

Registrační číslo46/ 349/69-CForma
Mast
Cesta užitíKožní podáníObal
Tuba
Balení
10G
Síla
10MG/G
DržitelZentiva, k.s., Praha ČESKÁ REPUBLIKAVýrobceZentiva, k.s., PrahaČESKÁ REPUBLIKA
VýdejVolně prodejné léčivé přípravkyDoping
Exspirace36 MATC Skupina
Hydrokortison
Léčivé látky
Hydrokortison acetát
Pomocné látky
Tekutý parafin
Tvrdý parafin
Cetylstearylalkohol
Kyselina stearová
Bílý vosk
Nasycené monoacylglyceroly s dlouhým řetězcem
Ethoxylované alkoholy c12 16
Propylenglykol
Trolamin
Methylparaben
Čištěná voda
sp.zn. sukls116187/2017
              Příbalová informace: informace pro pacienta

                 Hydrocortison Léčiva 10 mg/g mast
                    hydrocortisoni acetas


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
-   Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-   Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
    lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
    v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-   Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.  Co je přípravek Hydrocortison Léčiva a k čemu se používá
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hydrocortison Léčiva používat
3.  Jak se přípravek Hydrocortison Léčiva používá
4.  Možné nežádoucí účinky
5.  Jak přípravek Hydrocortison Léčiva uchovávat
6.  Obsah balení a další informace


1.  Co je přípravek Hydrocortison Léčiva a k čemu se používá

Hydrokortison je protizánětlivá látka ze skupiny kortikosteroidních hormonů. Místně použitý
způsobuje ústup zánětu kůže, tlumí alergické projevy, svědění a zarudnutí kůže.
Mast se používá při místních zánětlivých a alergických kožních onemocněních neinfekčního původu,
např. při ekzémech, při podráždění kůže kosmetickými a čisticími prostředky, při bodnutí hmyzem,
malých spáleninách 1. a 2. stupně, při kožních zánětech po slunění, ozáření ap.


2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hydrocortison Léčiva používat

Nepoužívejte přípravek Hydrocortison Léčiva
-  jestliže jste alergický(á) na hydrokortison nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
  (uvedenou v bodě 6),
-  dále se nepoužívá u plísňových a jiných infekčních onemocnění, na otevřené rány, do oka
  (přípravek nesmí přijít do styku s očními spojivkami) a v místě očkování.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Hydrocortison Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
U malých dětí lze použít přípravek Hydrocortison Léčiva jen pod dohledem odborného lékaře.
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Hydrocortison Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době
používal(a) nebo které možná budete používat.
                         1
Přípravek Hydrocortison Léčiva mast může při současném používání snížit účinnost antibiotik ve
formě zásypů a mastí. Bez porady s lékařem proto nepoužívejte současně na Vaše onemocnění s tímto
přípravkem žádné volně prodejné přípravky pro místní používání.

Přípravek Hydrocortison Léčiva s jídlem a pitím
Při používání přípravku Hydrocortison Léčiva můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravkem Hydrocortison Léčiva se nesmí ošetřovat prsní bradavky kojících matek před kojením.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Hydrocortison Léčiva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a
obsluhovat stroje.
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Přípravek Hydrocortison Léčiva obsahuje parabeny, propylenglykol a ce tylstearylalkohol
Přípravek obsahuje parabeny, které můžou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné),
propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže a cetylstearylalkohol, který může způsobit
místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).


3.  Jak se přípravek Hydrocortison Léčiva používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Hydrokortisonová mast se vtírá do postiženého místa v malém množství 1–2× denně. Nedojde-li k
ústupu obtíží během týdne léčby, poraďte se s lékařem.
Aplikace v obličeji nemá přesáhnout 10 dní.
Bez porady s lékařem nemá aplikace přípravku u dětí přesáhnout 14 dní.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Hydrocortison Léčiva, než jste měl(a)
Při náhodném požití masti dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení
vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Hydrocortison Léčiva
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Hydrocortison Léčiva
Po přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4.  Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při používání přípravku Hydrocortison Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky
seřazeny dle četnosti výskytu:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
-  projevy přecitlivělosti na jednotlivé složky přípravku.


                          2
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
-   dlouhodobé používání masti může vyvolat ztenčení a zarudnutí kůže, rozšíření povrchových cév
   a tvorbu pajizévek (strií, zvláště u žen),
-   rozmazané vidění.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5.  Jak přípravek Hydrocortison Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6.  Obsah balení a další informace

Co přípravek Hydrocortison Léčiva obsahuje
-   Léčivou látkou je hydrocortisoni acetas; jeden gram masti obsahuje hydrocortisoni acetas 10 mg
   (1%).
-   Pomocnými látkami jsou tekutý parafin, tvrdý parafin, cetylstearylalkohol, kyselina stearová,
   bílý vosk, monoacylglyceroly nasycených vyšších mastných kyselin, ethoxylované alkoholy
   C12 -C16 , propylenglykol, trolamin, methylparaben, čištěná voda.

Jak přípravek Hydrocortison Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: mast barvy bílé až slabě nažloutlé, konzistence krému.
Velikost balení: 10 g masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 5. 2017
                         3

empty

Zatím nikdo nepřidal komentář, buďte první kdo se podělí o zkušenosti.