Ophthalmo-azulen

Registrační číslo64/ 526/69-CForma
Oční mast
Cesta užitíOční podáníObal
Tuba
Balení
5G
Síla
1,5MG/G
DržitelZentiva, k.s., Praha ČESKÁ REPUBLIKAVýrobceZentiva, k.s., PrahaČESKÁ REPUBLIKA
VýdejVolně prodejné léčivé přípravkyDoping
Exspirace36 MATC Skupina
Guajazulen
Léčivé látky
Guajazulen
Pomocné látky
Bílý vosk
Tuk z ovčí vlny
Tvrdý parafin
Tekutý parafin
Oční bílá vazelína
sp.zn.: sukls13530/2009


              Příbalová informace: informace pro uživatele

                     Ophthalmo-Azulen
                       oční mast
                      guaiazulenum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
-   Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-   Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
   lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
   v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-   Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci
1.   Co je přípravek Ophthalmo-Azulen a k čemu se používá
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Azulen používat
3.   Jak se přípravek Ophthalmo-Azulen používá
4.   Možné nežádoucí účinky
5   Jak přípravek Ophthalmo-Azulen uchovávat
6.   Obsah balení a další informace


1.   Co je přípravek Ophthalmo-Azulen a k čemu se používá

Oční mast Ophthalmo-Azulen obsahuje směs azulenů - látek izolovaných z heřmánku, má
protizánětlivý a dezinfekční účinek a podporuje hojení.

Ophthalmo-Azulen se používá u dospělých i dětí při drobných poraněních očních víček, spojivky a
rohovky, k urychlení hojivého procesu po odstranění cizích tělísek z rohovky. Po poradě s lékařem se
používá po poleptání a popálení rohovky.
Přípravek je možno používat v těhotenství a při kojení.


2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Azulen používat

Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Azulen
  jestliže jste alergický(á) na azuleny, tuk z ovčí vlny (lanolin) nebo na kteroukoli další složku
  tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
  po úrazech spojených s perforací oka, kdy dochází k proniknutí cizího tělesa do oční bulvy;
  pokud trpíte bolestí oka v důsledku nedostatečné tvorby slz.

Upozornění a opatření
Při závažných poraněních oka se o použití přípravku poraďte s lékařem.                          1/3
Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Azulen
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné ovlivnění účinku oční masti Ophthalmo-Azulen a jiných očních mastí není známo. Přesto
bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí jiné volně prodejné oční přípravky. Jestliže
Vám oční lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo-
Azulen.

Přípravek Ophthalmo-Azulen s jídlem a pitím
Při používání přípravku Ophthalmo-Azulen můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Přípravek lze používat v průběhu těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po aplikaci oční masti může krátkodobě dojít k rozmazanému vidění (3-5 minut).
Pozornost není ovlivněna.

Přípravek Ophthalmo-Azulen obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin).
Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).


3.   Jak se přípravek Ophthalmo-Azulen používá

Oční mast se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku nebo nanáší na kůži víček a okolí oka
3 – 5x za den až do úplného zhojení. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 10 dní.
Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby účinná látka
neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí
je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.
Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky
olejového podílu vazelíny).

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Azulen, než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Azulen
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Azulen
Po předčasném přerušení léčby se může Vás stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4.   Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

                         2/3
Po vnesení do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný
pocit pálení. Při nepříjemném pocitu pálení nebo jiných neobvyklých reakcích se poraďte s
lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5.   Jak přípravek Ophthalmo-Azulen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6.   Obsah balení a další informace

Co přípravek Ophthalmo-Azulen obsahuje
Léčivá látka: guaiazulenum 7,5 mg v 5 g oční masti
Pomocné látky: bílý vosk, tuk z ovčí vlny (lanolin), tvrdý parafin, tekutý parafin, oční bílá vazelína.

Jak přípravek Ophthalmo-Azulen vypadá a co obsahuje toto balení
Modrá homogenní mast konzistence vazelíny.
Al tuba s vnitřní potahovou vrstvou na bázi epoxifenolových pryskyřic, HDPE šroubovací uzávěr,
krabička.
Velikost balení: 5 g masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
18.12.2013
                          3/3

empty

Zatím nikdo nepřidal komentář, buďte první kdo se podělí o zkušenosti.