Ophthalmo-septonex

Registrační číslo64/ 532/69-CForma
Oční mast
Oční kapky, roztok
Cesta užitíOční podáníObal
Tuba
Kapací lahvička
Balení
5G
1X10ML PLAST
Síla
1MG/G
DržitelZentiva, k.s., Praha ČESKÁ REPUBLIKAVýrobceZentiva, k.s., PrahaČESKÁ REPUBLIKA
VýdejVolně prodejné léčivé přípravkyDoping
Exspirace36 MATC Skupina
Jiná antiinfektiva
Léčivé látky
Karbethopendecinium bromid
Pomocné látky
Oční bílá vazelína
Tuk z ovčí vlny
Bílý vosk
Čištěná voda
sp.zn.: sukls13542/2009          Příbalová informace – informace pro uživatele


                    Ophthalmo-Septonex
                      oční mast
                  carbethopendecinii bromidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
-   Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-   Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
   lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
   v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-   Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.   Co je přípravek Ophthalmo-Septonex a k čemu se používá
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Septonex používat
3.   Jak se přípravek Ophthalmo-Septonex používá
4.   Možné nežádoucí účinky
5.   Jak přípravek Ophthalmo-Septonex uchovávat
6.   Obsah balení a další informace


1.   Co je přípravek Ophthalmo-Septonex a k čemu se používá

Oční mast Ophthalmo-Septonex má dezinfekční vlastnosti a je proto vhodná pro léčbu nehnisavých
zánětů předního úseku oka.
Ophthalmo-Septonex se používá u dospělých i dětí při zánětech víček a spojivek, při poškození
rohovky po vyjmutí cizích tělísek a po úrazech. Přípravek je možno použít krátkodobě i v těhotenství a
při kojení. Při závažnějších, zejména hnisavých zánětech, je nutné vyhledat lékaře.


2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Septonex používat

Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Septonex:
  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
  (uvedenou v bodě 6);
  při snížené tvorbě slz a při zánětech rohovky a spojivky s omezeným vylučováním slz.

Upozornění a opatření
Při závažných poraněních oka se o použití přípravku poraďte s lékařem

Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Septonex


                         1/3
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné ovlivnění účinku oční masti Ophthalmo-Septonex a jiných očních mastí není známo. Přesto
bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí jiné volně prodejné oční přípravky. Jestliže
Vám oční lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo-
Septonex.

Přípravek Ophthalmo-Septonex s jídlem a pitím
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku. Při užívání přípravku Ophthalmo-Septonex můžete jíst a pít
normálně.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek je možno použít krátkodobě i v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost. Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému
vidění, které ve velmi krátké době odezní.

Přípravek Ophthalmo-Septonex. obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin).
Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).


3.   Jak se přípravek Ophthalmo-Septonex používá

Obvykle se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku nebo nanáší na kůži víček malé množství
oční masti 3-5x denně maximálně po dobu 14 dnů. Při současné léčbě očními kapkami se mast
používá obvykle na noc.
Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby léčivá látka
neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí
je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.
Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky
olejového podílu vazelíny).
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Septonex, než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Septonex
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Septonex
Po předčasném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4.   Možné nežádoucí účinky


                         2/3
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Ophthalmo-Septonex se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky
(frekvence výskytu nelze z dostupných dat určit): po vnesení do spojivkového vaku může oční mast u
citlivějších pacientů vyvolat přechodný pocit pálení, svědění nebo může dojít ke zčervenání kůže
víček, někdy i k výsevům drobných pupínků, puchýřků s mokváním.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5.   Jak přípravek Ophthalmo-Septonex uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Chraňte před mrazem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6.   Obsah balení a další informace

Co přípravek Ophthalmo-Septonex obsahuje
Léčivou látkou je carbethopendecinii bromidum 5 mg v 5 g oční masti.
Pomocnými látkami jsou oční bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, čištěná voda.

Jak přípravek Ophthalmo-Septonex vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: mast bílé až nažloutlé barvy.
Druh obalu: hliníková tuba, krabička.
Velikost balení: 5g oční masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
19.2.2014
                         3/3

empty

Zatím nikdo nepřidal komentář, buďte první kdo se podělí o zkušenosti.