Syntophyllin

Registrační číslo14/ 770/92-S/CForma
Injekční roztok
Cesta užitíIntravenózní podáníObal
Ampulka (Ampule)
Balení
5X10ML
Síla
24MG/ML
DržitelBB Pharma a.s., Praha ČESKÁ REPUBLIKAVýrobceHBM Pharma s.r.o., MartinSLOVENSKÁ REPUBLIKA
VýdejNa lékařský předpisDoping
Exspirace60 MATC Skupina
Aminofylin
Léčivé látky
Aminofylin
Pomocné látky
Monohydrát theofylinu
Edamin
Voda pro injekci
sp.zn. sukls85991/2012
a sp.zn. sukls255494/2016


              Příbalová informace: informace pro uživatele

                Syntophyllin 24 mg/ml injekční roztok

                      Aminophyllinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-   Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-   Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka.
-   Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
   ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
-   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
   lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
   v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 Co naleznete v této příbalové informaci
1.  Co je Syntophyllin a k čemu se používá
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Syntophyllin používat
3.  Jak se Syntophyllin používá
4.  Možné nežádoucí účinky
5.  Jak Syntophyllin uchovávat
6.  Obsah balení a další informace


1.  Co je Syntophyllin a k čemu se používá

Přípravek Syntophyllin obsahuje léčivou látku aminofylin. Je to komplex dvou látek theofylinu a
   edaminu. Vlastní léčivý účinek má theofylin. Uvolňuje stah hladké svaloviny
průdušek a cév a tím je rozšiřuje. Povzbuzuje dýchací centrum a zvyšuje tak kontraktilitu (stažlivost)
bránice. Theofylin dále zvyšuje srdeční frekvenci a stažlivost srdečního svalu, slabě zvyšuje tvorbu
   moči, povzbuzuje centrální nervový systém a zvyšuje tvorbu kyseliny v žaludku.


Přípravek Syntophyllin se používá k akutní léčbě stavů dušnosti vyvolaných zúžením dýchacích cest
(bronchokonstrikce) při průduškovém astmatu a chronickém obstrukčním onemocnění dýchacích cest
(např. vleklý zánět průdušek, rozedma plic), a k léčbě apnoe (zástava dechu) u novorozenců v případě
nedostupnosti kofeinu.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající i děti.

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Syntophyllin používat

Nepoužívejte přípravek Syntophyllin
- jestliže jste alergický/á na aminofylin
- jestliže trpíte nebo jste nedávno prodělal/a akutní srdeční infarkt
- jestliže trpíte náhle vzniklou poruchou srdečního rytmu, kdy Vaše srdce pracuje rychle a
    nepravidelně (tachyarytmie)
- jestliže trpíte otravou přípravky obsahujícími theofylin
- jestliže trpíte nadměrně zvýšenou činností štítné žlázy
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater


                           1
- jestliže trpíte epilepsií (onemocnění mozku projevující se opakovanými záchvaty různého
    charakteru)


Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Syntophyllin se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, jestliže:

-  trpíte nestabilní anginou pectoris (onemocněním srdce projevujícím se bolestí na hrudi)
-  trpíte srdečním selháním
-  máte sklony ke zrychlenému srdečnímu rytmu (tachyarytmii)
-  trpíte závažně zvýšeným krevním tlakem
-  trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin
-  máte poruchu štítné žlázy
-  jste v minulosti prodělal/a epileptický záchvat
-  trpíte žaludečním nebo dvanácterníkovým vředem
-  trpíte porfyrií (poruchou tvorby krevního barviva)

Opatrnosti při podávání přípravku Syntophyllin je třeba:
  • v průběhu očkování proti chřipce nebo tuberkulóze,
  • pokud v současnosti trpíte chřipkovým nebo horečnatým onemocněním,
  • pokud jste kuřák či jste trvale vystaven(a) cigaretovému kouři,
  • pokud současně užíváte další léky ze skupiny xantinových derivátů (léky používané
    k rozšíření průdušek), které se užívají ústy, neboť Syntophyllin by neměl být podáván
    současně s těmito léky, nebo může být nutné, aby lékař upravil dávku.

Lékař může rozhodnout o kontrolách hladiny theofylinu v krvi, zejména na počátku léčby, nebo o
kontrolách hladiny draslíku v krvi, pokud současně užíváte některé další léky, jako jsou betamimetika,
kortikosteroidy nebo diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči).


Další léčivé přípravky a Syntophyllin
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné
době používal(a) nebo které možná budete používat. Toto je velmi důležité, protože některé léčivé
přípravky mohou ovlivňovat působení přípravku Syntophyllin a naopak přípravek Syntophyllin může
ovlivňovat působení jiných přípravků.

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi zejména jestliže užíváte:

Proakin (lék na znecitlivění), léky na snížení krevního tlaku (hypotenziva) a léky rozšiřující krevní
cévy (vasodilatancia) - současné podání s aminofylinem potencuje pokles krevního tlaku.

Betamimetika (léky používané rovněž k rozšíření průdušek), inhalační anestetika (léky na znecitlivění,
které se vdechují) a glukokortikoidy (hormony nadledvin) - současné podání s aminofylinem může
zvyšovat výskyt nežádoucích účinků.

Barbituráty (léky na spaní), fenylbutazon, karbamazepin, fenytoin, primidon, nifedipin, rifampicin –
mohou snižovat účinek Syntophyllinu.

Cimetidin, ranitidin, antibiotika (erythromycin, troleandomycin, klindamycin, linkomycin,
chinolony), perorální antikoncepce, anabolické steroidy, disulfiram, kofein, azatioprim, cyklofosfamid,
blokátory kalciového kanálu (diltiazem,
verapamil), isoniazid, mexiletin, metyldopa, metotrexat a beta-blokátory - mohou zvyšovat účinek
Syntophyllinu.

Acyklovir, flumenazil, lanzoprazol, fluoxetin a klinafloxacin - současné podání s aminofylinem může
rovněž vést k vzájemnému ovlivnění účinku.


                          2
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství
Přípravek Syntophyllin by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.


Kojení
Theofylin je vylučován do mateřského mléka. Je třeba, abyste po nitrožilním podání přípravku
Syntophyllin nekojila 2 hodiny. Pokud Vám lékař bude podávat opakovaně vysoké léčebné dávky,
kojení musíte ukončit.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Některé nežádoucí účinky, vyskytující se při léčbě tímto přípravkem, mohou snižovat schopnost řídit
dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

3.  Jak se Syntophyllin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek se podává jako injekce nebo infuze do žíly. Lékař stanoví vhodnou dávku vzhledem k
Vašemu klinickému stavu.
Způsob podání

Přípravek se podává pomalou nitrožilní injekcí, nebo nitrožilní infuzí.


Jestliže jste použil(a) více Syntophyllinu, než jste měl(a)
Vzhledem k tomu, že přípravek Syntophyllin podává lékař, který rovněž určí dávkování, je podání
vyšších dávek nepravděpodobné.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4.  Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Během léčby se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (frekvenci z dostupných údajů nelze
určit):
- nevolnost, zvracení, průjem, bolest břicha, krvácení do zažívacího traktu, refluxní choroba jícnu
  (dochází k návratu kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu), akutní zánět slinivky břišní
- zrychlení srdečního rytmu (sinusová tachykardie), srdeční kontrakce mimo pravidelný srdeční
  rytmus (supraventrikulární a komorové extrasystoly), kardiotoxicita (škodlivý účinek na srdce) ,
  bušení srdce, nepravidelný srdeční rytmus komor (komorová arytmie)


                          3
-  vyrážka, zčervenání kůže, svědění kůže, kopřivka, exfoliativní dermatitida (závažné kožní
   onemocnění, při kterém se odlupuje kůže)
-  snížení krevního tlaku
-  bolest hlavy, nespavost, závrať, třes, křeče, epileptický záchvat, pohybový neklid (agitovanost)
-  psychotická porucha, demence, stav zmatenosti, neklid, úzkost
-  snížená hladina draslíku v krvi, snížená hladina fosfátů v krvi, snížená hladina sodíku v krvi,
   zvýšená hladina glukózy v krvi, snížená hladina vápníku v krvi, zvýšená kyselost krve v důsledku
   změn metabolismu (metabolická acidóza), zvýšená zásaditost krve v důsledku změn dýchání
   (respirační alkalóza)
-  rozpad svalové tkáně
-  akutní selhání ledvin
-  prohloubené dýchání (hyperventilace)


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5.   Jak přípravek Syntophyllin uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Spotřebujte ihned po otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.6.   Obsah balení a další informace

Co přípravek Syntophyllin obsahuje

Jedna 10 ml ampule injekčního roztoku přípravku Syntophyllin obsahuje aminophyllinum 240 mg (tj.
theophyllinum 205,7 mg a edaminum 34,3 mg).

Pomocné látky: voda pro injekci.

Jak přípravek Syntophyllin vypadá a co obsahuje toto balení
Syntophyllin je čirý, bezbarvý, až slabě nažloutlý roztok, prakticky bez částic.
Balení obsahuje 5 skleněných ampulek po 10 ml roztoku.


Držitel rozhodnutí o registraci
BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4, Česká republika


                          4
Výrobce
HBM Pharma s.r.o., Sklabinská 30, 036 80 Martin, Slovenská republikaTato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 10. 2018
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování a způsob podání:

Dávkování

Obecné doporučení pro dávkování

Dávkování přípravku Syntophyllin by mělo být přizpůsobeno jeho účinnosti a toleranci u daného
pacienta. Dávkování přípravku má být stanoveno na základě měření plazmatické koncentrace
theofylinu (terapeutické rozmezí: 8 – 20 µg/ml). Monitorování sérových hladin theofylinu je
vyžadováno zvláště při výskytu nežádoucích účinků nebo nepřiměřené odpovědi.
Při stanovení úvodní dávky je třeba vzít v úvahu jakoukoli předchozí léčbu přípravky obsahujícími
theofylin nebo složky theofylinu s ohledem na potřebu snížení dávky. Dávka má být vypočtena na
základě ideální tělesné hmotnosti, protože theofylin nepřechází do tukové tkáně.
U pacientů se srdečním selháváním, renálním selháváním, s těžkou hypoxemií, poruchami funkce
jater, pneumonií, virovými infekcemi (zvláště chřipka), ve vyšším věku nebo při současné léčbě
jinými léky je vylučování theofylinu často zpomaleno. U těchto pacientů je vyžadováno nižší
dávkování a měla by být věnována zvýšená opatrnost při zvyšování těchto dávek. Existují rovněž
zprávy o snížené clearance theofylinu po preventivním očkování proti tuberkulóze a chřipce a v těchto
případech může být nutné snížení dávky.


Dospělí a starší pacienti
Akutní léčba stavů dušnosti vyvolaných bronchokonstrikcí při průduškovém astmatu nebo při
chronickém obstrukčním onemocnění dýchacích cest:

Úvodní dávka je 6 mg/ kg tělesné hmotnosti přípravku Syntophyllin, pomalou intravenózní injekcí,
nepřesahující dávku 25 mg za minutu.


Udržovací dávka přípravku Syntophyllin, intravenózní infúzí, dle stavu pacienta v následujících 12
hodinách se stanovuje podle následující tabulky:

Věková skupina:         Udržovací dávka aminofylinu mg/kg tělesné hmotnosti                1 – 12 hod                    >12 hod

Dospělí nekuřáci        0,7                       0,5

Dospělí kuřáci         1                        0,8

Starší pacienti > 60 let nebo  0,6                       0,3
pacienti s cor pulmonale


                         5
Pacienti s městnavým srdečním   0.5                       0,1 - 0,2
selháním nebo poruchou funkce
jaterPediatrická populace

Úvodní dávka je 6 mg/ kg tělesné hmotnosti přípravku Syntophyllin, pomalou intravenózní injekcí,
nepřesahující dávku 25 mg za minutu.

Udržovací dávka přípravku Syntophyllin, intravenózní infúzí, dle stavu pacienta v následujících 12
hodinách se stanovuje podle následující tabulky:

Věková skupina:         Udržovací dávka aminofylinu mg/kg tělesné hmotnosti                 1 – 12 hod                    >12 hod

Děti 1 rok– 9 let        1,2                       1,0

Děti 9 let – 16 let       1,0                       0,8
Alternativní léčba novorozenecké idiopatické apnoe v případě nedostupnosti kofeinu:
Úvodní dávka je 6 mg/kg tělesné hmotnosti přípravku Syntophyllin, pomalou intravenózní injekcí,
podaná v průběhu 20 minut.
Udržovací dávka přípravku Syntophyllin podaná intravenózní infúzí je 1 až 1,5 mg/kg/h.
Udržovací dávka u dětí ve věku 6 až 52 týdnů se vypočte podle vzorce: dávka (mg/kg/h) = (0,008 x
věk v týdnech) + 0,21

Pacienti s předcházející léčbou theofylinovými preparáty
U těchto pacientů má být stanovena sérová hladina theofylinu. Při stanovení úvodní dávky se vychází
z předpokladu, že 0,6 mg aminofylinu/kg tělesné hmotnosti zvýší sérovou koncentraci theofylinu o 1
µg/ml. Pokud není možné vzhledem ke klinickému stavu pacienta stanovit sérovou hladinu theofylinu,
podá se úvodní dávka 3,0 mg aminofylinu/ kg tělesné hmotnosti.

Způsob podání
Pomalou nitrožilní injekcí, nebo nitrožilní infuzí.

Aminofylin musí být podáván intravenózně velmi pomalu, tak aby se předešlo nežádoucím účinkům
na centrální nervový systém a kardiovaskulární systém v důsledku stimulačního efektu theofylinu.
Inkompatibility
K přípravě infuze je nejvhodnější izotonický roztok chloridu sodného. Přípravek má alkalické pH a
nesmí se míchat s injekčními roztoky s pH v kyselé oblasti, především s vitaminy skupiny B,
vitaminem C, prometazinem, chlorpromazinem, insuliny, tetracykliny, erythromycinem,                           6
amiodaronem, hydrokortisonem, dobutaminem, chloridem verapamilu, chloridem mazipredonu a
draselnou solí benzylpenicilinu.
Při smíchání roztoku dochází k vzájemné reakci za vzniku sraženiny nebo i bez ní.

Předávkování
Aminofylin má úzký terapeutický index. Příznaky předávkování se obyčejně pozorují při
plazmatických koncentracích teofylinu nad 20 mg/l, ale mohou se objevit už při terapeutických
plazmatických hladinách 10 až 15 mg/l. Letální koncentrace je nad 50 mg/l. Při chronické intoxikaci
se klinické příznaky otravy objevují při nižších plazmatických hladinách než při akutní otravě. Osoby
nad 60 let věku a děti v prvních létech života jsou na intoxikaci citlivější.

Klinicky se otrava projevuje gastrointestinálními příznaky (nauzea, zvracení a průjem),
kardiovaskulárními příznaky (tachykardie, supraventrikulární a ventrikulární arytmie, hypotenze) a
příznaky z předráždění centrálního nervového systému (zvracení, hyperventilace, agitovanost, tremor,
svalové křeče). Přítomny mohou být metabolické poruchy: hypokalémie, hyperglykémie,
hypofosfatémie, hypokalcémie, metabolická acidóza nebo respirační alkalóza. V ojedinělých
případech může být intoxikace komplikována psychózou, demencí, akutní pankreatitidou,
rhabdomyolýzou nebo akutním renálním selháním (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky).
Léčba předávkování
Při vysoké plazmatické koncentraci theofylinu nebo při vzniku křečí, hypotenze nebo srdečních
arytmií je nutno použít některou eliminační metodu. Nejúčinnější eliminace se dosahuje při
hemoperfuzi přes aktivní uhlí nebo pryskyřici. Účinná je také hemodialýza, peritoneální dialýza je
neúčinná. Ostatní léčba je symptomatická: upravuje se hypokalémie, při křečích se podává diazepam
nebo fenobarbital, při hypotenzi je nutno doplnit objem cirkulující tekutiny, při supraventrikulární
tachykardii je možno použít verapamil, při komorové tachykardii je možno podat selektivní
betablokátor nebo prokainamid.
                         7

empty

Zatím nikdo nepřidal komentář, buďte první kdo se podělí o zkušenosti.