Thiamin léčiva

Registrační číslo86/ 668/69-CForma
Injekční roztok
Tableta
Cesta užitíSubkutánní/intramuskulární podáníObal
Ampulka (Ampule)
Blistr
Balení
10X2ML
20
Síla
50MG/ML
50MG
DržitelZentiva, k.s., Praha ČESKÁ REPUBLIKAVýrobceZentiva, k.s., PrahaČESKÁ REPUBLIKA
VýdejNa lékařský předpisDoping
Exspirace24 MATC Skupina
Thiamin (vitamin b1)
Léčivé látky
Thiamin hydrochlorid
Pomocné látky
Natrium kalcium edetát
Voda pro injekci
sp.zn. sukls51426/2016
              Příbalová informace: informace pro pacienta

                      Thiamin Léčiva
                        50mg/ml
                      injekční roztok

                thiamini-hydrochloridum (vitamin B1)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-   Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-   Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
-   Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
   ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
-   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
   lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
   v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Thiamin Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než se začne přípravek Thiamin Léčiva používat
3. Jak se přípravek Thiamin Léčiva používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Thiamin Léčiva uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1.   Co je přípravek Thiamin Léčiva a k čemu se používá

Vitamin B1(thiamin, aneurin), látka rozpustná ve vodě, je nezbytný pro činnost některých enzymů,
uplatňuje se při štěpení a zužitkování cukrů a škrobů, které dodávají tělu energii. Je důležitý pro
normální činnost nervového systému, svalů a srdce.
Denní potřeba vitaminu B1 je 1 – 2 mg, v závislosti na přívodu sacharidů ve stravě.
Vyvážená strava poskytuje přiměřené množství thiaminu. U starších lidí a u lidí s vysokou spotřebou
energie, např. při zvýšené tělesné námaze, v těhotenství a při kojení, při dlouhodobém stresu, u nemocí
se sníženým vstřebáváním živin ze střeva, u alkoholismu apod. jeho potřeba vzrůstá.
Hypovitaminóza (nedostatek vitaminu B1) se může vyskytnout u alkoholiků, u pacientů
s onemocněním ledvin léčených dialýzou a u pacientů dlouhodobě léčených hypertonickými roztoky
glukosy.
Hypovitaminóza se projeví nechutenstvím, únavností, poklesem krevního tlaku, závratěmi, poruchami
srdečního rytmu, změnami EKG, svalovými bolestmi a poruchami nervovými i psychickými.
Vitamin B1 se rozsáhle distribuuje do většiny tkání, objevuje se i v mateřském mléce. V organismu se
neukládá. Močí se vyloučí jak nadměrné množství vitaminu B1 přesahující potřebu organismu, tak i
jeho metabolity.

Použití přípravku Thiamin Léčiva: Avitaminózy (naprostý nedostatek vitaminu B1),
hypovitaminózy (nedostatek vitaminu B1), neuropatie (nezánětlivé onemocnění nervů), neuritida
(zánět nervů), neuralgie (bolest nervů), paréza periferních nervů (obrna nervů), sclerosis multiplex
(roztroušená skleróza), herpes zoster (pásový opar), psychické poruchy, myalgie (bolest svalů) a
svalová slabost, alkoholismus, infekce, malabsorpční syndrom různé etiologie, při terapii antibiotiky
a chemoterapeutiky, které potlačují střevní flóru syntetizující vitaminy skupiny B.                         1/3
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než se začne přípravek Thiamin Léčiva používat

Přípravek Thiamin Léčiva se nesmí používat:
- jestliže jste alergický(á) na thiamin-hydrochlorid (vitamin B1) nebo na kteroukoli další složku
  tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Thiamin Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
U pacientů vícekrát léčených vysokými dávkami vitaminu B1 se doporučuje znovu začít injekční léčbu
malými dávkami, aby se zabránilo případné alergické reakci.

Další léčivé přípravky a přípravek Thiamin Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Cytostatika doxifluridin a fluoruracil (léky používané k léčbě zhoubných nádorů) snižují účinky
thiaminu.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Thiamin lze používat v těhotenství i při kojení, proniká do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Thiamin Léčiva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat
stroje.

Přípravek Thiamin Léčiva obsahuje sodík
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez
sodíku“.


3.   Jak se přípravek Thiamin Léčiva používá

Dospělí: 1 ampulka 1× denně, výjimečně u závažných deficitů (nedostatku) častěji až do maximální
dávky 300 mg/den, podkožně nebo nitrosvalově.
Děti: 15 – 25 mg nitrosvalově 1× denně.
Dobu podávání přípravku určuje lékař a závisí na důvodu, pro který je přípravek užíván.

Jestliže bylo použito více přípravku Thiamin Léčiva, než mělo
Předávkování nebylo zaznamenáno.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se podávání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4.   Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při doporučovaném dávkování obvykle nedochází k nežádoucím účinkům, protože každý nadměrný
přívod thiaminu se vyloučí močí.
Velmi vzácně (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) může dojít k vyrážce, dušnosti, zúžení
průdušek a anafylaktickému šoku (extrémní, život ohrožující forma alergické reakce).                         2/3
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5.   Jak přípravek Thiamin Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6.   Obsah balení a další informace

Co přípravek Thiamin Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je thiamini-hydrochloridum (vitamin B1). Jedna 2ml ampulka injekčního roztoku
obsahuje thiamini-hydrochloridum 100 mg, tj. 1 ml obsahuje thiamini-hydrochloridum 50 mg.
Pomocnými látkami jsou natrium-kalcium-edetát, voda na injekci.

Jak přípravek Thiamin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Thiamin Léčiva je čirý bezbarvý až nepatrně nažloutlý roztok bez viditelných částic.
Velikost balení: 10 ampulek po 2 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.3.2016.
                         3/3

empty

Zatím nikdo nepřidal komentář, buďte první kdo se podělí o zkušenosti.